Elke tweede en vierde zondag van de maand is er in de avonddienst een themadienst. In deze diensten staat een bepaald thema centraal dat nader wordt belicht. De keuze aan onderwerpen is gevarieerd van diverse bijbelse thema’s tot actuele thema’s.

Jaaroverzicht Themadiensten 2021

28 november: De belhamel – het mooiste cadeau?! – ds. Bertine van de Weg
Het is weer bijna zover… bijna pakjesavond. Je hoopt natuurlijk op mooie en leuke cadeautjes. Maar het is ook alweer de eerste zondag van Advent. Verwachtingsvol kijken we uit naar de komst van Gods mooiste cadeau. En we weten wie dat is. Maar… je kunt Jezus toch geen belhamel noemen? Een belhamel dat is toch heel negatief: een raddraaier, een oproerkraaier, een deugniet? We luisteren naar Micha, want die kan ons er meer over vertellen. Wees welkom!

14 november: “Hier ben ik!” – ds. Rob Kranen
In het Nieuwe Testament lezen we een aantal keren iets over Abraham. Vooral over zijn geloofshouding. Er is een daad, die hem in verschillende brieven als een daad van rechtvaardigheid wordt aangerekend. Het tekent zijn geloof. In de lezing van deze avond (Genesis 22:1-14) geeft Abraham aan hoe hij in zijn geloof – en wat dat betreft in zijn relatie met Gód staat. “Hier ben ik!”

31 oktober: Geloven: ervaren of leren? – dr. Bernhard Reitsma
Ervaren dat God er is. Dat is belangrijk als je gelooft. Zeker in onze tijd. Dat je het gevoel krijgt dat je er mag zijn zoals je bent. Dat het leven draagbaar is. Het afgelopen jaar was juist dat een uitdaging. Als je voor een scherm zit, ervaar je niet zoveel. Misschien ben je daardoor wel afgehaakt. Vandaag gaan we in de themadienst nadenken over wat dan? Het is Hervormingsdag en daarbij ging het niet alleen om ervaring, maar ook over het zeker weten. Dat vraagt ook ‘leren’ wie God is, wat Hij heeft gedaan en leren hoe je Hem volgt. Maar dat is niet zonder ervaring. Het wordt een bijzondere ontdekkingstocht met Hem die zei: “Neem mijn juk op je en leer van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden” (Matt. 11:29).

24 oktober: Zand er over (vervolg) – ds. Ab Haaima
Wij mensen zijn niet volmaakt en kunnen soms totaal verkeerde dingen doen. Wie in een spiegel kijkt en zichzelf ziet, zal dat niet alleen beamen maar is dan soms ook minder geneigd om met stenen of modder naar een ander te gooien. In Johannes 8: 1 – 11 gebeurt zoiets.  We lezen daar dat een vrouw die op overspel betrapt is bij Jezus wordt gebracht. Er is alle reden om haar te veroordelen, maar niemand durft een eerste steen te gooien. Ze druipen allemaal af, bewust als ze zijn van hun eigen feilbaarheid en zonde. Het is een verhaal dat ons laat zien hoe we met zondaren kunnen omgaan, maar ook hoe Jezus op onze zonde reageert. Een verhaal over vergeving en genade. Zand er over. Het is hetzelfde thema als op 26 september, maar nu vanuit een andere invalshoek met andere accenten.

10 oktober: Over-winnen – ds. Ruilof van Putten (’t Harde)
Het komt nogal eens voor dat je tekort wordt gedaan door anderen. Je wordt bijvoorbeeld vals beschuldigd. Of iemand ‘zaagt aan de poten van jouw stoel’. Gevoelens die ook Saul en David niet onbekend waren, zoals onder meer uit 1 Samuel 24 blijkt. Maar ze gaan er wel verschillend mee om. Hoe kun je overwinnen? Paulus schrijft ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (Rom. 12:21). Geen eenvoudige opgave. Maar blijkbaar ook niet onmogelijk.

26 september: Zand er over – ds. Ab Haaima
Petrus heeft iets heel afschuwelijks gedaan. Tot drie keer toe heeft hij Jezus verloochend, bang als hij was voor zijn eigen hachje. En toen de haan kraaide realiseerde hij zich dat ook hij blijkbaar in staat was zijn Heer in de steek te laten. Hij weende toen bitter. Maar het verhaal over hem krijgt een vervolg. Na de opstanding heeft Jezus weer een maaltijd met Zijn discipelen en aan het eind vraagt hij opeens aan Petrus: “Heb je mij lief?” En vervolgens na diens bevestiging: “Hoed mijn schapen”. Blijkbaar wordt zijn zondige daad hem niet toegerekend. We lezen over dit gebeuren in Johannes 21: 15 – 22. Het is een mooi verhaal over vergeving en genade. Zand er over. Een thema dat heel goed past bij de viering van het Avondmaal in deze avonddienst. Van harte welkom.

29 augustus: De woestijn hoort bij geloven – ds. Bertine van de Weg
Iemand schreef ooit in mijn poëziealbum: ‘Het leven is geen lolletje, meer paraplu dan parasolletje; maar ik hoop dat ’t is voor u: meer parasol dan paraplu!’ En ja, zo is het in het leven, er zijn goede en slechte tijden. In het geloofsleven is dat niet anders, ook al willen sommige tv-dominees de mensen wijsmaken dat alles goed gaat als je maar gelooft. Ze prediken een ‘prosperity gospel’, een welvaartsevangelie en beloven in dit leven een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid aan wie gelooft.

Helaas (of misschien ook niet…) is de realiteit anders; de woestijn hoort bij geloven. Daar gaat het in deze dienst over en daarvoor bladeren we nog even terug in het evangelie naar Marcus (hoofdstuk 1: 12, 13) en nog wat verder terug naar Deuteronomium 8:1-6.
Fijn als u/jij erbij bent, maar thuis meekijken kan natuurlijk ook!

22 augustus: Leven met aandacht – ds. Jelle de Kok
God heeft eindeloos veel aandacht voor ons (Psalm 139:7). Hoe beïnvloedt dat ons leven? Wat voor effect heeft dat op onze aandacht voor anderen? Is er echte aandacht of instant aandacht (snel en makkelijk, maar niet diepgaand). Liefde en echte aandacht hebben alles met elkaar te maken.

8 augustus: Zomeravond-zangdienst – ds. Dick Luijmes
Wij zingen rondom herschepping, re-creatie. En lezen woorden uit het begin van Johannes 15. De liefde van Christus die ons, ieder apart en vooral samen, herschept. Zoals een hovenier zijn bomen bijsnoeit. Wij zijn niet een sierboompje dat mooi staat te zijn. Wij zijn als wijnranken waaraan vruchten groeien die voeding geven aan anderen. Zoals hoop en geloof en liefde. Daar hopen wij voluit over te zingen!

25 juli: Wat is echt van belang? – ds. Dick Luijmes
Centraal staan twee werkwoorden uit Johannes 14: inwonen en confronteren. Klinkt dat raadselachtig? Ja, dat is het ook. Vooral omdat Jezus dat zegt. Als Hij in het hart van ons leven wil wonen, dan is dat confronterend. Het reikt veel verder dan ‘Jezus in je hart hebben’. Het betekent: wat is dan nog werkelijk belangrijk? Voor onszelf? Voor de wereld om ons heen, die door God zo hartstochtelijk wordt bemind? Zware kost? Welnee, alsof je spullen uitzoekt voor je vakantie: wat is echt van belang? Een zonnige dienst.

11 juli: Een hoopvolle toekomst – Hans Maat
Wat leven we in een spannende en onrustige tijd. Wat is er aan de hand met Nederland en met deze wereld?
En wat verwachten we van de nabije toekomst? Leven we in de eindtijd? Komt Jezus spoedig?
De Bijbel is een fascinerend boek. Het bestaat voor 30% uit profetie en een flink deel daarvan gaat over het laatste uur, de tijd waarin we nu leven. Staat de coronaplaag in de Bijbel? In deze dienst gaan we niet voorbij aan alles wat er leeft en speelt en gaan we op zoek naar antwoorden in het licht van Gods Woord en onder leiding van de Heilige Geest.

27 juni: Traditie & Vernieuwing – ds. Jan Visser
Fundamenteel ligt aan de kerk een dubbele beweging ten grondslag. Terugkijken en vooruitkijken. We gedenken wat God in Jezus Christus gedaan heeft en hoe in Zijn dood en verrijzenis het heil van God verankerd ligt in onze wereldgeschiedenis. “Neem, eet, gedenk en geloof…” zeggen de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal. Maar daar staat iets anders naast, namelijk het “Maranatha”, het “totdat Hij komt”. We kijken ook vooruit naar de volkomenwording van onze wereld in Christus. Herinneren en hopen. Dat leidt onherroepelijk tot conflict. Een conflict tussen traditie (dat vooral recht wil doen aan herinneren) en vernieuwing (dat vooral recht wil doen aan hopen). In Ezra 3:8-13 komen die beiden samen. En er blijkt een weg te zijn die beiden samenbrengt. Dat biedt perspectief!

13 juni: Moreel kompas – ds. Rob Kranen
We leven in een tijd van uitersten. Mensen zitten vol idealen over een maakbare samenleving, maar COVID dwingt ons tot relativering. In een krimpende kerk worden veel christenen radicaler in hun christelijke idealen, maar stuiten telkens op de grenzen van onze samenleving. Waar stel je je morele kompas dan op af? Op het hoogste ideaal, of op het maximaal haalbare? Wanneer vind je dan rust in de beslissingen die je neemt? Jezus, Johannes, Prediker, Paulus, ze hebben er allemaal iets over te zeggen. We luisteren naar hun advies.

30 mei: Omgaan met het Oude Testament – ds. Werner Gugler       
Veel christenen hebben moeite met het Oude Testament. Dit heeft allerlei oorzaken. Eén ervan ligt waarschijnlijk in de naam Oude Testament. ‘Oud’ in de zin van ‘niet meer van deze tijd’ met een drievoudig verwijt: te moeilijk, te gewelddadig, te langdradig. De vraag wordt telkens weer gesteld of en in hoeverre de teksten van het Oude Testament geldig zijn voor christenen. Van de Tien Geboden zeggen we makkelijk dat ze nog geldig zijn – maar van vele heiligheidsvoorschriften in het boek Leviticus of Deuteronomium distantiëren wij ons intuïtief. Hoe komt dit? Graag wil ik nagaan hoe de schrijvers van het Nieuwe Testament om zijn gegaan met de teksten van het Oude Testament. Wat kunnen wij van hen leren voor de kerk van vandaag? Ik doe dit in de overtuiging van kerkvader Augustinus dat het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude Testament en het Oude geopenbaard is in het Nieuwe.

23 mei: Gaven van de Heilige Geest – dhr. Jan Minderhoud
Op dit feest van de Geest wil ik met u stilstaan bij de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest deelt royaal gaven uit aan jong en oud: geestelijke gaven, om daarmee de gemeente op te bouwen en wellicht ook wel om in de samenleving dienstbaar te zijn. Menigeen denkt bij het woord ‘geestelijke gaven’ aan bijzondere dingen zoals profetie, tongentaal en genezing. Dat mag, maar voor Paulus zijn de ‘gewone’ gaven minstens zo belangrijk: dienen, bemoedigen, besturen, onderwijzen, of – in de taal van onze tijd – de mensen die vaardig zijn met beeld en geluid (beamteams, etc.). Want onze Provider is in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. We lezen in ieder geval Romeinen 12:1-8 en 1 Korintiërs 12:1-11.

11 april: Weet je het zeker? – ds. Ab Haaima
In Johannes 20: 24-29 staat het verhaal over Thomas, meestal bekend als de ongelovige Thomas. Hij wil eerst zien en dan geloven. Heel herkenbaar. Soms kan namelijk ook bij ons ongeloof, twijfel en onzekerheid toeslaan. Is het allemaal wel waar wat verteld wordt? In bovengenoemd verhaal wijst Jezus Thomas niet af maar neemt de moeite hem over zijn twijfel heen te brengen. Tegelijk horen we dat geloven niet te maken heeft met je ogen maar met je oren. En je bent een gelukkig mens als je dat kunt. Meer hierover in deze themadienst.

14 maart: Geroepen om tot zegen te zijn – ds. Jelle de Kok
Dit is een van de thema’s van het 40-dagenproject. In de avonddienst van 14 maart zal er op dit thema worden ingegaan aan de hand van Abraham die geroepen wordt door de Heer om alle volken tot zegen te zijn. Wat betekende dat voor hem in keuzes die hij maakte? Hoe hoorde hij die roeping en hoe gaat dat dan vandaag? Wat betekent het om een ander tot zegen te zijn? En waar kun je dan tegen oplopen als je die weg wilt gaan? Vragen waar in de dienst op ingegaan zal worden.

14 februari: Bidden om een overvloedige zegen – ds. André Priem
Dit is een van de gebedspunten uit het zogenoemde Gebed van Jabes. Dit gebed is te vinden in het eerste Kroniekenboek (1 Kronieken 4:10). Jaren geleden schreef Bruce Wilkinson er een boekje over. Over het gebed en het boekje van Wilkinson wil ik het graag met jullie hebben in deze themadienst. Het daagt wel uit tot nadenken over wat wij van onze gebeden verwachten (en verwachten mogen…).

31 januari: Hulp voor onderweg – ds. Ab. Haaima
In deze themadienst richten we ons op Psalm 121. Het is een pelgrimslied voor mensen die op weg zijn naar de tempel in Jeruzalem, maar ook een lied voor mensen op hun levensweg waarop van alles kan gebeuren. Het vertelt dat je daarbij hulp van God mag verwachten en dat je mag geloven dat Hij je voet niet zal laten wankelen, je behoedt voor alle kwaad en een schaduw is aan je rechterhand. Maar wat betekent deze hulp en bescherming? Is dat echt bewaren voor alle kwaad of meer bij alle kwaad? We lezen Psalm 121 en Romeinen 8: 31-39.

24 januari: ‘Coronapandemie – Act of God? ds. Rob Kranen
De wereld zucht onder een pandemie. En hoewel een vaccin wordt toegediend, zijn we er voorlopig waarschijnlijk nog niet van af. De lockdown in Nederland wordt verlengd, en mensen mopperen en zuchten. En in de kerk? We voegen ons naar wat de overheid ons adviseert in de manier van kerk-zijn en het houden van kerkdiensten. De vraag die niet zo snel gesteld wordt, maar in de gedachten van elke christen waarschijnlijk op een of andere manier wel aanwezig is, is deze: wat heeft God hier eigenlijk mee te maken? Speelt Hij een rol in deze pandemie? Is Hij oorzaak en/of oplossing? Is dit alles een ‘act of God’?

10 januari: Kunnen wij elkaar in de hemel herkennen? – ds. Werner Gugler
Wat zegt de Bijbel over dit vraagstuk en waarom denken christenen er zo verschillend over? Zoals bij veel vragen rondom het geloof zitten er achter deze vraag verschillende andere vragen. Daarom moeten we eerst uitleggen wat ‘in de hemel zijn’ volgens de Bijbel betekent voordat we de vraag naar het ‘elkaar herkennen’ gaan beantwoorden. Ik wil dit boeiende en uitdagende onderwerp vooral pastoraal belichten.