Wat is een themadienst?

Sinds januari 2016 zijn alle avonddiensten in de Andreaskerk ‘horizontaal gestructureerd’. Iedere maand heeft een bepaald ritme: de eerste zondag is een Jongerendienst (JD) de tweede en vierde zijn Themadiensten (TD) de derde is een Gospeldienst (GD). Alleen de vijfde zondag heeft geen uitgesproken invulling.

Voor deze structuur werd gekozen vanwege de heldere indeling en de herkenbaarheid. Men weet ook zonder preekrooster welk karakter een bepaalde avonddienst heeft. Een TD volgt dus altijd op een ‘laagdrempelige’ en missionaire Jeugd- of Gospeldienst. Zodoende wisselen ‘gemakkelijkere Basic-geloof-diensten’ (JD, GD) en ‘geloof verdiepende-themadiensten’ elkaar af. Het primaire doel van een TD is te voorzien in de behoefte voor de geestelijke groei van de gelovige en van de gemeente.

In de praktijk zal een TD vaak veel elementen van een traditionele ‘leerdienst’ bevatten. Een thema staat centraal waarbij soms ook meerdere zondagen aan de verschillende facetten van een onderwerp gewerkt wordt. Ook is het mogelijk een bijbelboek op verschillende TD-zondagen uit te leggen. Het verschil met een leerdienst ligt voornamelijk in de ruimere methodische mogelijkheden en de visie op geestelijke groei die de keuze van onderwerpen beïnvloedt.

Jaaroverzicht Themadiensten 2020

DATUM                                     THEMA

12 januari
dr. B. Reitsma                         Islam, bedreiging of uitdaging?

Hoe moeten we ons verhouden tot de islam? Die vraag roept veel emotie en discussie op. Moeten we ons duidelijk en afwijzend opstellen, omdat de islam nu eenmaal niet bij Nederland past? Moeten we moslims mijden omdat ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, de Verlosser? Of vraagt Jezus iets anders van ons? De meeste joden in de tijd van Jezus zullen de vraag van Jakobus en Johannes om vuur uit de hemel, over de goddeloze Samaritanen, goed hebben kunnen begrijpen (Luk. 9:54). Kunnen we daar vandaag ook iets van leren, als het gaat over moslims? En wat zegt de reactie van Jezus ons dan? In deze avonddienst willen we leren wat Jezus van ons vraagt als het gaat over moslims.

26 januari
ds. Dirk Meijvogel                  Volg mij!

Kerst ligt alweer een maand achter ons. Het nieuwe jaar deed zijn intrede. Het gewone leven neemt weer zijn loop. Jezus heeft na 30 keer kerstfeest gevierd te hebben zijn nieuwe rol op zich genomen. Hij trekt rond als rabbi. Een rabbi met een radicale boodschap. Eerst alleen, maar al gauw wordt hij vergezeld door leerlingen. Hij kiest ze zelf uit door ze uit te nodigen met de woorden: “Volg mij”. Maar kiest Hij wel de juiste mensen? En kunnen die mensen het onderling wel rooien? Wat betekent het eigenlijk om Hem te volgen? We denken er in deze dienst over na aan de hand van Lukas 5:27-32.

9 februari  
ds. W. Gugler                         Over het geloof gesproken – gewoon uitleggen wat je gelooft

Over de kerk praten is over het algemeen geen kunst. Maar over je eigen geloof praten is duidelijk een ander verhaal. Ongedwongen in gewone taal helder aan een ander uitleggen waar het in het Evangelie over gaat en wat dit met je eigen dagelijkse leven te maken heeft, is niet gemakkelijk. Maar wij kunnen een en ander wel leren. Soms hebben christenen maar een paar eenvoudige handreikingen nodig om over Christus te kunnen spreken. In deze themadienst gaat het niet over methodes of trucjes die je moet beheersen. De wijsheid ligt vaak in het ‘op het juiste moment de juiste vragen stellen’. Uiteraard is de liefde een sleutel: Liefde tot God en tot de ander. En liefde maakt vindingrijk.

23 februari
ds. J. Visser                            Dient God met blijdschap 

Met deze woorden bezong de oude berijming de houding van de gemeente in dienstbaarheid. In een prachtige preek beschreef de afro-amerikaanse predikant T.D. Jakes de kerk als een restaurant. Iedereen wil graag aan tafel zitten om de heerlijke gerechten te proeven, maar wat gebeurt er als je een kijkje in de keuken neemt? In het restaurant brandt de sfeervolle kaarsverlichting, word je keurig bediend en is alles keurig en verzorgd. Maar dan de keuken … daar staat de afwas opgestapeld, schreeuwt de kok en moet keihard gewerkt worden. Wat betekent het om God te dienen? Is dat het restaurant of de keuken? En kan het één wel zonder het ander? Psalm 100 geeft ons deze avond een prachtig perspectief!

8 maart
ds. Johan het Lam                Gave van profetie

Bid je weleens om de gave van profetie? Volgens Paulus zou je daar heel bewust om moeten bidden (1 Korintiërs 14: 1). Wat is dat voor gave? En waarom is die gave nodig in onze tijd? Over deze vragen gaan we nadenken aan de hand van Bijbelgedeelten uit Joel 3, Handelingen 2 en 1 Korintiërs 14.

22 maart
ds. Dirk Meijvogel               ‘Waarom doet God ons dit aan?’

Het is de oude bekende vraag die altijd actueel blijft, de waarom-vraag. U zult hem zelf ook wel eens gesteld hebben, of anders zeker wel eens als vraag gekregen hebben van anderen. Of je nu in God gelooft of niet, de vraag kent iedereen. In Genesis 42 lezen we het verhaal van de broers van Jozef die in Egypte graan gaan halen vanwege de hongersnood in het land Kanaän. In vers 28 staat deze vraag. Als iemand ‘recht’ had op het stellen van deze vraag was het Jozef wel. Alleen, hij doet dat niet. Wie die vraag wel stellen, dat zijn zijn broers. Terecht of onterecht? Dat is de vraag waar we in deze dienst samen over nadenken.

12 april
ds. Frans van Velzen          Jezus en de kosmos

In Johannes 3:16 lezen we dat God de wereld zo lief had dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Voor het woord ‘wereld’ staat in het Grieks ‘kosmos’. Bij dat woord denken wij aan alles, het hele heelal. Wat heeft Jezus’ lijden, kruisdood en opstanding daarmee te maken? En verzoening en verlossing? In hoeverre geldt dat voor hemel en aarde, maan en sterren, land en zee, mensen en dieren, klimaat en milieu? Hoe alomvattend is Gods reddingsplan? We lezen Romeinen 8:18-26.

26 april
ds. Edjan Westerman         Uw Koninkrijk kome

Wie bidt om het Koninkrijk van God wordt verbonden met de verlangens van God om heel deze wereld te verlossen en te herscheppen. De Heilige Geest betrekt ons bij de wereldwijde verwerkelijking van het Koningschap van Jezus. Vanuit Jeruzalem stuurde de Geest Joodse gelovigen de wereld in om de volken te brengen tot erkenning van de Naam van God. Zij moesten leren ‘het heil uit de Joden’ te ontvangen en de uiteindelijke zegen uit Sion te verwachten. Daarom heeft de Geest ook alles te maken met het verlangen van God en Messias Jezus om terug te keren naar Jeruzalem. Om herkend te worden door heel zijn volk Israël. Maar: heeft de Heilige Geest dan ook te maken met de bewaring van Israël en met de terugkeer van dit volk naar het land en het herstel van Jeruzalem? Wordt niet alleen die grote menigte uit alle talen en volken voorbereid, maar ook héél Israël klaargemaakt voor de wederkomst van de Messias?
Kortom: wat is het verband tussen de Heilige Geest, het Koninkrijk van God en Israël? Welke ongekende diepten zijn aanwezig in ons gebed om het Koninkrijk?

10 mei
ds. Werner Gugler              Wat is er mis met de kinderdoop?

De kinderdoop komt tegenwoordig meer en meer onder vuur te liggen. Stellig wordt beweerd dat deze vorm van dopen nergens in de Bijbel te vinden is. Sommigen plakken er zelfs het label ‘onbijbels’ op met het verwijt dat de volgorde ‘eerst geloven en dan dopen’ bij de kinderdoop niet in praktijk gebracht kan worden. Bovendien zou een mens zelf moeten beslissen of hij of zij gedoopt wil worden. En veel christenen die als kind gedoopt werden, missen om allerlei redenen ‘iets’ en kiezen er alsnog voor om een volwassendoop te ondergaan.

Hoe staat het nu eigenlijk met de kinderdoop? Waarom doen wij het als protestantse kerk op deze manier? Kan het niet ook anders? Welke verwachtingen en veronderstellingen spelen misschien onbewust een belangrijke rol in de keuze voor of tegen de kinderdoop? Het zijn heel wat kritische vragen die ik bewust op deze doopzondag wil stellen.

24 mei
ds. Ab Haaima                   Het werk van de Geest

Deze zondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, wordt de Wezenzondag genoemd naar het woord van Jezus in Johannes 14 vers 18: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.” Langzaam maar zeker had Jezus zijn discipelen erop voorbereid dat Hij zou sterven en terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel. Dat was een hele schok voor de discipelen, want hoe moet het nu verder zonder Hem? In Johannes 14 vertelt Jezus dat ze er straks niet alleen voor staan. Hij belooft een andere trooster, helper en pleitbezorger, namelijk de heilige Geest. Iemand die ervoor zal zorgen dat het werk van Jezus doorgaat. Ja, zodanig dat je het gevoel zal krijgen dat Jezus er nog steeds is. In deze dienst zal ik proberen dit nader toe te lichten.