Wat is een Themadienst?

Sinds januari 2016 zijn alle avonddiensten in de Andreaskerk ‘horizontaal gestructureerd’. Iedere maand heeft een bepaald ritme: de eerste zondag is een Jongerendienst (JD) de tweede en vierde zijn Themadiensten (TD) de derde is een Gospeldienst (GD). Alleen de vijfde zondag heeft geen uitgesproken invulling.

Voor deze structuur werd gekozen vanwege de heldere indeling en de herkenbaarheid. Men weet ook zonder preekrooster welk karakter een bepaalde avonddienst heeft. Een TD volgt dus altijd op een ‘laagdrempelige’ en missionaire Jeugd- of Gospeldienst. Zodoende wisselen ‘gemakkelijkere Basic-geloof-diensten’ (JD, GD) en ‘geloof verdiepende-Themadiensten’ elkaar af. Het primaire doel van een TD is te voorzien in de behoefte voor de geestelijke groei van de gelovige en van de gemeente.

In de praktijk zal een TD vaak veel elementen van een traditionele ‘leerdienst’ bevatten. Een thema staat centraal waarbij soms ook meerdere zondagen aan de verschillende facetten van een onderwerp gewerkt wordt. Ook is het mogelijk een Bijbelboek op verschillende TD-zondagen uit te leggen. Het verschil met een leerdienst ligt voornamelijk in de ruimere methodische mogelijkheden en de visie op geestelijke groei die de keuze van onderwerpen beïnvloedt.

Jaaroverzicht Themadiensten 2019

DATUM                                     THEMA

13 januari
ds. W. Gugler                       Goede strijd van het geloof

‘Geloven’ en ‘strijden’ worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Dat christenen worden aangevallen door allerlei machten en krachten is bekend. Denk maar aan de laatste bede in het Onze Vader: “Verlos ons van de boze”. Minder bekend zijn wellicht de woorden waar de kerk wordt opgeroepen om voor de zaak van het Evangelie te strijden. Dit voelt wat vreemd aan en roept misschien negatieve beelden op van kruistochten en kerkscheuringen. De vermenging van ‘macht en geloof’ heeft het Evangelie veel schade toegebracht. Maar Paulus spreekt van een ‘goede strijd van het geloof’. Hoe moeten wij ons zo’n goede strijd voorstellen? Voert niet de liefde de boventoon in ons geloof? Hoe past dan strijden bij het Evangelie? Dit zijn een paar vragen die wij op basis van 1 Timotheüs 6:3-16 willen bespreken.

27 januari
ds. D. Meijvogel                   Troosten met de liefde van God

Wat is onze opdracht als kerk? Daar kunnen we meerdere antwoorden op geven. Er zijn ook allerlei verschillende thema’s te benoemen die te maken hebben met God en geloof. Uiteindelijk gaat het ten diepste om Gods liefde bekend te maken. Om Gods liefde te leven en uit te stralen. Echter, wij zijn niet altijd zo vol van liefde. En het gaat dan ook nogal eens mis. Dat gebeurde in de Bijbel met het volk Israël ook zo vaak. En wat doet God dan? Hij houdt Zijn liefde niet in, maar biedt haar telkens opnieuw aan. Zo ontvangen wij de opdracht om te troosten. Te troosten met de liefde van God. We lezen Jesaja 40:1-11 en Titus 3:4-7.

10 februari
ds. R. van Putten                  Preek van de leek

In Spreuken 16 vers 3 staat: ‘Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen’. We krijgen van God de opdracht om aan het werk te gaan. En met dat werk mogen we iets moois laten zien. Als jij het gewone, alledaagse werk tot eer van God doet, dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Je geeft er God de eer mee en je bereikt er andere mensen mee. We lezen over de bouw van de Tempel (1 Kronieken 22: 1-16) en de wonderbare visvangst (Lucas 5: 1-11).

24 februari
ds. R. Kranen                        Avondmaal, zin en symboliek

Over de hele wereld wordt door christenen het Heilig Avondmaal gevierd. En we doen dat op heel verschillende manieren: zittend aan tafel, lopend langs het liturgisch centrum, zittend in de banken, staand in een kring, enzovoorts. En toch zijn we als wereldwijde kerk in die bijzondere viering met elkaar verbonden in de symbolen, de heilsmiddelen die overal hetzelfde zijn: brood en wijn. Ten diepste: verbonden in Christus. In de avonddienst waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren, zullen we stilstaan bij deze en andere symbolen die in de viering bewust, en soms ook zonder dat we het goed beseffen, een belangrijke rol spelen.

10 maart
ds. E. Westerman                Wie ‘Israël’ zegt, krijgt meteen met Jezus te maken! 

In deze leerdienst willen we om te beginnen kort stilstaan bij de verhouding tussen het Jodendom en de christelijke kerken/de christelijke boodschap. Hoe is die verhouding in de loop van de tijd geweest? Wat zijn de pijnpunten geweest, vroeger en vandaag? En dan: Israël en Jezus, wat hebben die twee met elkaar te maken? Jezus, de Messias? – Joodse bezwaren, christelijk misverstaan!? Wat betekent het feit dat Jezus de Koning der Joden genoemd wordt voor vandaag? Wat betekent dat voor ons zicht op en onze ontmoeting met het Joodse volk? En ook voor onze houding tegenover Israël, het land, de stad Jeruzalem en de staat? Om zicht te krijgen op deze vragen zullen we onze insteek nemen bij verzen uit 2 Samuël 3 en 5, die gaan over het koningschap van David. We zullen lijnen trekken naar die bekende vraag van de discipelen uit Handelingen 1:6 “Herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël?” Heeft onze visie op Gods volk Israël geleden onder het feit dat wij een bepaalde kant van het Messias-zijn van Jezus niet hebben gekend? Is er daardoor ook onnodig afstand geschapen en gegroeid?

24 maart
ds. R.J. Perk                          Bidden en geestelijke strijd

In Exodus 17 wordt de aangrijpende geschiedenis verteld van de strijd van Mozes en Jozua tegen Amalek. Mozes gaat, samen met Aaron en Hur, de berg op en hij heft zijn handen op tot God en Jozua staat in het dal tegenover Amalek. Bidden en geestelijke strijd worden hier zichtbaar. De volharding en de vermoeidheid worden eerlijk beschreven, maar ook de ondersteuning. En God geeft de overwinning op Amalek.

Wij willen in deze themadienst samen nadenken over geestelijke weerbaarheid en standvastigheid in Christus, opdat ook wij net als in deze geschiedenis van Exodus 17, mogen zien en ontdekken dat de Here God ons inschakelt om Zijn overwinningen te behalen.

14 april
ds. W. Gugler                        Jij, Jezus, Judas

Tijdens deze dienst willen we stilstaan bij verwachtingen. Verwachtingen die de discipelen hadden van Jezus, verwachtingen die wij hebben van Jezus en verwachtingen die we hebben van de kerk en van elkaar. Wij zijn tenslotte het lichaam van Jezus, Zijn handen en voeten. Maken wij Zijn verwachtingen waar? De dienst zal anders zijn dan u/jij gewend bent. We zingen samen met de Andreasband, het orgel en AMEN. We kijken naar filmfragmenten, volgen Johannes 12, en laten door een stukje toneel zien hoe wij onze verwachtingen vormgeven. Het wordt een verrassende dienst, waar Christus (in hoofdletters) centraal staat, tussen ons (Jij) en de discipelen (waaronder Judas).

28 april
ds. B. van de Weg                 ‘Dat had je gedroomd!’

Direct contact met God; een briefje uit de hemel; een droom die duidelijk maakt wat je moet doen; een soort Jakobsladder naar boven, zou dat niet geweldig zijn? Als je bijvoorbeeld op een moeilijk punt in je leven zit, of als je een belangrijke keuze moet maken. Of op zo’n moment dat het voelt alsof God ver weg is. Ach nee, zo gaat het natuurlijk niet, dat had je gedroomd, dat kun je wel vergeten. God is in de hemel en wij mensen zijn op aarde en daar zit een hele grote afstand tussen. Maar Jakob dan? Hij heeft het wel gedroomd…

12 mei
dr. B. Reitsma                       Moeilijke Bijbelteksten

Het verhaal van Elisa en de beren uit 2 Koningen 2: 23-25 is een aangrijpend verhaal dat tegen ons gevoel ingaat. Tweeënveertig kinderen worden verscheurd door twee beren, als straf van God omdat ze Elisa uitschelden. Ze roepen ‘kaalkop’ tegen hem en moeten dat met de dood bekopen. Is dat niet wat overdreven? De doodstraf voor een kwajongensstreek? Hoe moet je dat begrijpen? En wat zegt dat over God? Dit is een eerste themadienst over ‘moeilijke Bijbelteksten’. De tweede zal op 13 oktober zijn.

26 mei
ds. W. Gugler                        Secularisatie

Toen de apostel Paulus met de boodschap van Jezus naar Europa trok, was dit de vuurdoop van het Evangelie. De kardinale vraag was of het Evangelie alleen maar van belang was voor een kleine groep van de wereldbevolking (de Joden) of dat Jezus ook relevant was voor de wereld. Er zijn verschillende mogelijkheden om de invloed van het Evangelie op de wereld te omschrijven. Bij secularisatie gaat het om de wijze waarop het denken van onze hedendaagse cultuur met haar normen en waarden invloed heeft gekregen op de manier van geloven. Op zich is dit een fenomeen van alle eeuwen – maar de secularisatie van onze tijd is wel bijzonder. In deze themadienst gaat het om een zoektocht naar een christelijke identiteit.

9 juni
ds. A. Priem                           Spreken in klanktaal/tongentaal

Als er een goed moment is om je bezinnen op klanktaal/tongentaal, dan is het wel tijdens het Pinksterfeest. In deze themadienst wil ik dat dan ook samen met jullie doen. Er zijn vragen genoeg om bij stil te staan: Wat zegt de Bijbel erover? Waar komt het voor? Als Jezus in Marcus 16 zegt dat ‘het spreken in onbekende talen’ een van de herkenningspunten van gelovigen is, geldt dat dan alleen voor mensen in de tijd van de Bijbel of ook voor mensen vandaag? Welke taal spreek je dan eigenlijk? En als het ook voor ons is: op welke manier mag en kan je het dan gebruiken? Aansluitend bij die laatste vraag wil ik ook iets vertellen van mijn eigen ervaringen met tongentaal. Over vragen en onzekerheden die ik er zelf bij had, maar ook over de mooie en bijzondere momenten die het kan opleveren.

23 juni                                
ds. J. de Kok                           Christenvervolging vandaag

Wat kunnen wij als christenen in het vrije westen van de vervolgde kerk leren? Hoe kunnen wij steunen? Kunnen wij ons op lijden voorbereiden? In deze dienst zullen de lessen die wij kunnen leren van onze vervolgde broeders en zusters aan de orde komen.

14 juli
ds. W. Gugler                          Alverzoening

Dit is een gevoelig onderwerp want het gaat om de vraag of iedereen – eenvoudig gezegd – naar de hemel gaat. Of theologisch gevraagd: is het verzoenend offer van Jezus aan het kruis voldoende voor de wereld zodat niemand verloren gaat. Als door het offer van Jezus alle mensen verzoend zijn, waarom zouden we dan mensen oproepen om te geloven? Welke vragen spelen er een rol bij het interpreteren van bijbelse teksten? Kunnen we eigenlijk iets weten over de eeuwige toekomst van de mens? Het zijn zeer uitdagende vragen die ik vooral pastoraal wil behandelen.

28 juli
ds. I. Jansen-Kleinjan             Vergeving

“Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren …” is misschien wel de moeilijkste zin uit het ‘Onze Vader’. Is dat echt zo, dat wij onze schuldenaren vergeven? Kunnen wij dat, en willen wij dat wel? Wat, als die ander helemaal niet op mijn vergeving zit te wachten? Sterker nog, vindt dat hij of zij helemaal niets verkeerd heeft gedaan? En hoe zit het met onszelf: kunnen wij vergeving ontvangen, leven wij werkelijk van genade? Hierover willen we in deze dienst samen nadenken. Een onderwerp dat ook aansluit bij het thema ‘alverzoening’ (14 juli) en ‘koninkrijk van priesters’ (11 augustus). Want vergeving heeft alles te maken met verzoening, en het werk van de priesters, in het bijzonder onze Hogepriester!

11 augustus
ds. J. de Kok                           ‘Een koninkrijk van priesters’

Als christenen zijn wij een koninkrijk van priesters (1Petrus 2:9; Openbaring 1:6). Al in Exodus 19:6 gaf God aan dat Hij van Israël een koninkrijk van priesters wilde maken. Dat is anders gegaan in Israël en later ook in de kerkgeschiedenis. Wat ging er mis en welke uitdagingen liggen er voor ons vandaag op dit gebied? Wat houdt dat priesterschap eigenlijk in en welke levensstijl past bij deze roeping?

25 augustus
ds. R. Koning                            Ik val niet uit Zijn hand                           

Dit staat boven Psalm 16 in de bundel ‘Psalmen Voor Nu’. Het is één van die prachtige liederen uit het oude psalmenboek waarvan de inhoud vandaag geschreven kan zijn. Mensen zoeken hun geluk bij van alles en nog wat en wringen zich voor hun idolen in honderd bochten. ‘Maar dat zal ik nooit doen,’ zingt de dichter. ‘Nooit’ is wel een heel stellig woord, maar het is iets wat je diep van binnen verlangt en begrijpt. God is het die jouw beker vult en je leven in Zijn handen houdt. Psalm 16 gaan we lezen, zingen en overdenken. Het mag een intense dienst zijn waarin we samen de vreugde en genade van brood en wijn vieren.

8 september
ds. R. Kranen                           Alternatief gezond?

Wat is onze gezondheid belangrijk! Misschien speelt dat bij velen van ons wel een hoofdrol in hun leven: gezond blijven, van lichaam en geest, dus in beweging blijven, gezond eten. Bijna … religie. Maar wat nu als de gezondheid ons in de steek laat? En als de reguliere gezondheidszorg ons niet meer kan helpen? Dan zoeken velen hun heil in de alternatieve gezondheidszorg. Alternatief gezond? Maar dan blijkt bij veel alternatieve geneeswijzen: het is helemáál religie!

22 en 29 september
ds. W. Gugler                          Je plek in de gemeente vinden

Deze twee themadiensten gaan over de samenhang tussen ‘christelijk geloof’ en ‘gemeente van Jezus’. Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Vaak hoor ik mensen zeggen: ‘je kunt ook geloven zonder kerk’. Uiteraard zit hier een kern van waarheid in. Maar christen-zijn zonder gemeente is duidelijk niet wat Jezus voor ogen heeft. Vraag je wat dieper door dan komen er soms verhalen van teleurstelling en frustratie naar boven. Het is blijkbaar niet eenvoudig om je plek in de gemeente te vinden. Daarom willen wij het hebben over allerlei vragen rondom ‘geloof en gemeente-zijn’: Wat verwacht ik eigenlijk? Wat verwacht Jezus? Wat doen als het niet meer leuk is? Als ik niet meer (zo) geloof? Maar ook heel praktisch: wat kunnen wij doen zodat gelovigen in de kerk hun plek (weer) kunnen vinden?

13 oktober
dr. B. Reitsma                         Moeilijke Bijbelteksten – de straf van Uzza

2 Samuel 6: 1-11 is een moeilijk Bijbelgedeelte. Het is een wreed verhaal. We lezen dat koning David de heilige ark naar Jeruzalem wil brengen om daar een plek te krijgen. Jeruzalem is de plaats waar God woont, de plek van verzoening, in het hart van het volk Israël. De ark wordt op een kar vervoerd, maar onderweg dreigt de ark te vallen. Uzza grijpt in, hij probeert de ark te redden, maar wordt daarvoor gestraft. Hij sterft. Wat moet je met zo’n verhaal vandaag? Is het niet achterhaald, iets voor fundamentalisten? Of kunnen we ook nog iets leren over God en Zijn genade?

27 oktober                         
ds. R. Koning                           Schaamteloos

Je niet goed genoeg voelen. Bijna iedereen heeft daar wel eens last van. Je vindt dat je tekort schiet. Je voelt je schuldig of bent ontevreden over je woorden, je gedachten, je daden. Het zou beter moeten. Je legt de lat hoog in de omgang met jezelf, je naaste en vooral naar God. Bij het Avondmaal vormen gevoelens van jezelf onwaardig voelen of schuld nogal eens een blokkade of drempel. Mag je zonder schaamte aangaan? Als je je daar onzeker over voelt dan nodig ik je van harte uit om er deze dienst bij te zijn. We vieren samen brood en wijn op uitnodiging van Jezus die ons iets kostbaars wil leren.

10 november
ds. R. Kranen                          Alternatief gezond? (vervolg)

Deze dienst is een vervolg op de themadienst van 8 september, waarin we met elkaar hebben gekeken naar alternatieve geneeswijzen en -middelen, die niet zelden occult blijken te zijn. Naar aanleiding van die dienst zijn vragen binnengekomen waar we in deze dienst op in willen gaan. Overkoepelende vragen: (hoe) zijn geneesmiddelen en -wijzen in zichzelf goed of slecht? En wat nu, als ik hiermee wil stoppen? Schriftlezing: Jona 1.

24 november
ds. R. Koning                           Vandaag

Dit is de laatste dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is een scharnierpunt in de tijd. We kijken terug. In de morgendienst doen we dat door het noemen van de namen van hen die ons dit jaar ontvallen zijn. Volgende week start de Advent, de tijd van hoop en verwachting. Maar nu is ‘vandaag’. Dit is ook de titel van één van de mooiste liedjes van Kinga Bán. Ook zij stierf dit jaar. Ze liet het ons achter als een levensles, een soort testament. Vandaag is je leven. Morgen komt later. Jezus zei ‘de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben’ (Mat. 6:34). Leven in het hier en nu, als christen, hoe doe je dat? Daar gaat deze dienst over.

8 december
ds. H. Maat