Hoe het met de Andreaskerk begon?

Wat is een ‘kerk’?

Hier zou men eerst moeten wijzen naar de eerste Pinksterdag ruim 2000 jaar geleden. Door de werking van de Heilige Geest werden volgelingen van Jezus samengevoegd tot wat wij ‘kerk’ noemen of ‘gemeente’. Het gaat niet om een organisatie maar om een organisme – een concrete verbondenheid van christenen met Jezus Christus.

Het was de uitgesproken wil van de uit de doden opgestane Heer dat zijn volgelingen heengaan en aan alle mensen het Evangelie vertellen. Door de eeuwen heen kwamen op die manier mensen in aanraking met de levensveranderende kracht van het Evangelie. Wie geraakt is door het buitengewone verhaal over Christus en ervoor kiest christen te worden, kan eigenlijk niet anders dan anderen vertellen over het Evangelie. Wij noemen deze beweging evangelisatie. Wie maar enigszins heeft begrepen hoe onbeschrijfelijk belangrijk Jezus voor jezelf en de wereld is, die wil het liefst dat iedereen Jezus leert kennen. Dit is het verhaal van de apostel Andreas naar wie onze kerk is genoemd.

Andreas

Na een ontmoeting met Jezus was Andreas helemaal weg van Jezus en wil zijn broer (Petrus) de weg naar Jezus wijzen. In Johannes 1 vers 43 staat dan over Andreas: ‘Hij leidde hem tot Jezus’. Het is de gedrevenheid van Andreas die de ander in alle vrijheid letterlijk in contact met Jezus brengt. Wanneer een hartelijke bewogenheid en de opdracht van Jezus ‘alle volken tot Zijn volgelingen te maken’ (Mat. 28 vers 19) ons geloof, denken en doen bezielen, dan mogen we erop vertrouwen dat God gewone mensen gebruikt tot zegen voor een wereld.

De Andréas-kerk

Deze evangelisatie-gedrevenheid heeft in 1946 ertoe geleid dat binnen de Nederlandse Hervormde Gemeente in Putten naar mogelijkheden werd gezocht het evangelie in eigentijdse vorm door te geven. Een groep van ongeveer vijftig personen begon onder eigen verantwoordelijkheid kerkdiensten te houden. Dit mondde in 1957 uit in de bouw van de eerste Andreaskerk. In 1960 werd de Hervormde Gemeente Andreaskerk Putten door de synode erkend als buitengewone wijkgemeente en maakt deel uit van De Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In die tijd telde de gemeenschap ongeveer 450 leden. Het eerste kerkgebouw moest in 1991 worden vervangen door een ruim drie keer groter gebouw. De kerkgroei die nog steeds doorgaat is vooral te verklaren dat veel kerkleden uit andere kerken zich sterker aangetrokken voelden door de meer dynamische wijze van kerk-zijn. Vooral gezinnen met kinderen kozen bewust voor de eigentijdse manier waarop de Andreaskerk het Evangelie toegankelijk wil maken. Dit verklaart het opvallende gegeven dat de gemiddelde leeftijd van onze leden verhoudingsgewijs jong is. Van de 3644 leden (stand maart 2018) zijn er bijna 1000 onder 20 jaar. Dit heeft er o.a. toe geleid dat vanaf 2012 een kerkelijk werker voor de jeugd werd aangesteld die samen met de twee predikanten vooral wegwijzer willen zijn tot Jezus – net als Andreas.