Gelukkig is het in steeds meer gemeenten gebruikelijk om ziekenzalving aan te bieden. Helaas bestaan er nog veel misverstanden over deze Bijbelse opdracht. Wat is ziekenzalving en voor wie is het eigenlijk? Hoe werkt het en wat kun je ervan verwachten? Dit zijn een paar vragen die wij hier graag willen beantwoorden.

Belofte & opdracht

In Marcus 6:12-13 lezen wij dat Jezus zijn discipelen uitzond om het Evangelie te verkondigen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen en ze ‘zalfden veel zieken met olie en genazen hen.’ Jaren later herinnert de apostel Jakobus de gemeenten aan deze opdracht:

14Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jakobus 5:14-16)

Ziekenzalving is dus duidelijk een onderdeel van het gemeenteleven. Het is verbonden aan ‘de oudsten’ van de gemeente, aan gebed en geloof, ja zelfs aan belijden en vergeven van zonden. De zieke mens wordt in zijn geheel op lichaam én ziel aangesproken. Het zalven gebeurt vooral ‘in de naam van de Heer’. Niet de oudsten of wie dan ook kan genezen – alleen Jezus.

Ziekenzalving is vrijwillig. Het kan worden aangevraagd. Helaas gebeurt dit niet vaak in de Andreaskerk. Waarom niet vaker? Uiteraard moet men eerst weten dat deze mogelijkheid in je eigen gemeente aangeboden wordt. Er bestaan echter ook vertekende voorstellingen over de ziekenzalving als of het om een soort ‘laatste zalving’ zou gaan, dus alleen voor stervenden. Wij geloven dat God heel concreet genezend in kan grijpen – alleen geloven wij niet in een wonder ‘op commando’. God wil gebeden zijn; maar Hij bepaalt in zijn vrijheid wanneer en hoe het gebed wordt verhoord.

De Bijbelse belofte van Jakobus 5 spreekt over drie verschillende uitwerkingen voor de zieke: gebed en zalving zullen hem ‘genezen’, ‘redden’ en (uit zijn bed) ‘laten opstaan’. Veel gemeenteleden die een ziekenzalving hebben aangevraagd, getuigen van een duidelijke verandering van hun situatie. Hetzij dat hun klachten verdwenen of minder zijn geworden, hetzij dat ze de kracht en rust hebben ervaren hun ziekte te dragen.

Ziekenzalving aanvragen?

Mocht u erover na willen denken of ziekenzalving iets voor u is, neem dan gewoon contact op met uw wijkouderling of predikant. Er zijn namelijk verschillende vormen te bedenken die passen bij uw situatie. Normaal gesproken komen de predikant en een ouderling bij de zieke thuis. De kern van het ritueel bestaat daarin dat de predikant een gebed om zegen en genezing uitspreekt en met olie een kruisteken zalft op het voorhoofd van de zieke. De liturgische omlijsting van deze zalving verschilt per situatie.

Allerlei vragen over ziekenzalving

(in ontwikkeling)