Wat is een Themadienst?

Sinds januari 2016 zijn alle avonddiensten in de Andreaskerk ‘horizontaal gestructureerd’. Iedere maand heeft een bepaald ritme: de eerste zondag is een Jeugddienst (JD) de tweede en vierde zijn Themadiensten (TD) de derde is een Gospeldienst (GD). Alleen de vijfde zondag heeft geen uitgesproken invulling.

Voor deze structuur werd gekozen vanwege de heldere indeling en de herkenbaarheid. Men weet ook zonder preekrooster welk karakter een bepaalde avonddienst heeft. Een TD volgt dus altijd op een ‘laagdrempelige’ en missionaire Jeugd- of Gospeldienst. Zodoende wisselen ‘gemakkelijkere Basic-geloof-diensten’ (JD, GD) en ‘geloof verdiepende-Themadiensten’ elkaar af. Het primaire doel van een TD is te voorzien in de behoefte voor de geestelijke groei van de gelovige en van de gemeente.

In de praktijk zal een TD vaak veel elementen van een traditionele ‘leerdienst’ bevatten. Een thema staat centraal waarbij soms ook meerdere zondagen aan de verschillende facetten van een onderwerp gewerkt wordt. Ook is het mogelijk een Bijbelboek op verschillende TD-zondagen uit te leggen. Het verschil met een leerdienst ligt voornamelijk in de ruimere methodische mogelijkheden en de visie op geestelijke groei die de keuze van onderwerpen beïnvloedt.

Jaaroverzicht Themadiensten 2019

DATUM                                     THEMA

13 januari
ds. W. Gugler              Goede strijd van het geloof

‘Geloven’ en ‘strijden’ worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Dat christenen worden aangevallen door allerlei machten en krachten is bekend. Denk maar aan de laatste bede in het Onze Vader: “Verlos ons van de boze”. Minder bekend zijn wellicht de woorden waar de kerk wordt opgeroepen om voor de zaak van het Evangelie te strijden. Dit voelt wat vreemd aan en roept misschien negatieve beelden op van kruistochten en kerkscheuringen. De vermenging van ‘macht en geloof’ heeft het Evangelie veel schade toegebracht. Maar Paulus spreekt van een ‘goede strijd van het geloof’. Hoe moeten wij ons zo’n goede strijd voorstellen? Voert niet de liefde de boventoon in ons geloof? Hoe past dan strijden bij het Evangelie? Dit zijn een paar vragen die wij op basis van 1 Timotheüs 6:3-16 willen bespreken.

27 januari
ds. D. Meijvogel          Troosten met de liefde van God

Wat is onze opdracht als kerk? Daar kunnen we meerdere antwoorden op geven. Er zijn ook allerlei verschillende thema’s te benoemen die te maken hebben met God en geloof. Uiteindelijk gaat het ten diepste om Gods liefde bekend te maken. Om Gods liefde te leven en uit te stralen. Echter, wij zijn niet altijd zo vol van liefde. En het gaat dan ook nogal eens mis. Dat gebeurde in de Bijbel met het volk Israël ook zo vaak. En wat doet God dan? Hij houdt Zijn liefde niet in, maar biedt haar telkens opnieuw aan. Zo ontvangen wij de opdracht om te troosten. Te troosten met de liefde van God. We lezen Jesaja 40:1-11 en Titus 3:4-7.

10 februari
ds. R. van Putten         Preek van de leek

In Spreuken 16 vers 3 staat: ‘Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen’. We krijgen van God de opdracht om aan het werk te gaan. En met dat werk mogen we iets moois laten zien. Als jij het gewone, alledaagse werk tot eer van God doet, dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Je geeft er God de eer mee en je bereikt er andere mensen mee. We lezen over de bouw van de Tempel (1 Kronieken 22: 1-16) en de wonderbare visvangst (Lucas 5: 1-11).

24 februari
ds. R. Kranen              Avondmaal, zin en symboliek

Over de hele wereld wordt door christenen het Heilig Avondmaal gevierd. En we doen dat op heel verschillende manieren: zittend aan tafel, lopend langs het liturgisch centrum, zittend in de banken, staand in een kring, enzovoorts. En toch zijn we als wereldwijde kerk in die bijzondere viering met elkaar verbonden in de symbolen, de heilsmiddelen die overal hetzelfde zijn: brood en wijn. Ten diepste: verbonden in Christus. In de avonddienst waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren, zullen we stilstaan bij deze en andere symbolen die in de viering bewust, en soms ook zonder dat we het goed beseffen, een belangrijke rol spelen.

10 maart
ds. E. Westerman        Wie ‘Israël’ zegt, krijgt meteen met Jezus te maken! 

In deze leerdienst willen we om te beginnen kort stilstaan bij de verhouding tussen het Jodendom en de christelijke kerken/de christelijke boodschap. Hoe is die verhouding in de loop van de tijd geweest? Wat zijn de pijnpunten geweest, vroeger en vandaag? En dan: Israël en Jezus, wat hebben die twee met elkaar te maken? Jezus, de Messias? – Joodse bezwaren, christelijk misverstaan!? Wat betekent het feit dat Jezus de Koning der Joden genoemd wordt voor vandaag? Wat betekent dat voor ons zicht op en onze ontmoeting met het Joodse volk? En ook voor onze houding tegenover Israël, het land, de stad Jeruzalem en de staat? Om zicht te krijgen op deze vragen zullen we onze insteek nemen bij verzen uit 2 Samuël 3 en 5, die gaan over het koningschap van David. We zullen lijnen trekken naar die bekende vraag van de discipelen uit Handelingen 1:6 “Herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël?” Heeft onze visie op Gods volk Israël geleden onder het feit dat wij een bepaalde kant van het Messias-zijn van Jezus niet hebben gekend? Is er daardoor ook onnodig afstand geschapen en gegroeid?

24 maart
ds. R.J. Perk                Bidden en geestelijke strijd

In Exodus 17 wordt de aangrijpende geschiedenis verteld van de strijd van Mozes en Jozua tegen Amalek. Mozes gaat, samen met Aaron en Hur, de berg op en hij heft zijn handen op tot God en Jozua staat in het dal tegenover Amalek. Bidden en geestelijke strijd worden hier zichtbaar. De volharding en de vermoeidheid worden eerlijk beschreven, maar ook de ondersteuning. En God geeft de overwinning op Amalek.

Wij willen in deze themadienst samen nadenken over geestelijke weerbaarheid en standvastigheid in Christus, opdat ook wij net als in deze geschiedenis van Exodus 17, mogen zien en ontdekken dat de Here God ons inschakelt om Zijn overwinningen te behalen.

14 april
ds.W. Gugler                               Jij, Jezus, Judas

Tijdens deze dienst willen we stilstaan bij verwachtingen. Verwachtingen die de discipelen hadden van Jezus, verwachtingen die wij hebben van Jezus en verwachtingen die we hebben van de kerk en van elkaar. Wij zijn tenslotte het lichaam van Jezus, Zijn handen en voeten. Maken wij Zijn verwachtingen waar? De dienst zal anders zijn dan u/jij gewend bent. We zingen samen met de Andreasband, het orgel en AMEN. We kijken naar filmfragmenten, volgen Johannes 12, en laten door een stukje toneel zien hoe wij onze verwachtingen vormgeven. Het wordt een verrassende dienst, waar Christus (in hoofdletters) centraal staat, tussen ons (Jij) en de discipelen (waaronder Judas).

28 april
ds. B. van de Weg                       ‘Dat had je gedroomd!’

Direct contact met God; een briefje uit de hemel; een droom die duidelijk maakt wat je moet doen; een soort Jakobsladder naar boven, zou dat niet geweldig zijn? Als je bijvoorbeeld op een moeilijk punt in je leven zit, of als je een belangrijke keuze moet maken. Of op zo’n moment dat het voelt alsof God ver weg is. Ach nee, zo gaat het natuurlijk niet, dat had je gedroomd, dat kun je wel vergeten. God is in de hemel en wij mensen zijn op aarde en daar zit een hele grote afstand tussen. Maar Jakob dan? Hij heeft het wel gedroomd…

12 mei
ds. B. Reitsma                             Moeilijke Bijbelteksten

26 mei
ds. W. Gugler                              Secularisatie

9 juni
A. Priem

23 juni
J. Kok

14 juli
ds. W. Gugler                              Alverzoening

28 juli
ds. I. Jansen-Kleinjan

11 augustus
ds. J. Kok

25 augustus
ds. R. Koning

8 september
ds. R. Kranen

22 september
ds. W. Gugler                              Je plek in de gemeente vinden

13 oktober
ds. B. Reitsma                             Moeilijke Bijbelteksten

27 oktober
ds. R. Koning

10 november
ds. R. Kranen

24 november
ds. R. Koning

8 december
ds. H. Maat