Wat is een Themadienst?

Sinds januari 2016 zijn alle avonddiensten in de Andreaskerk ‘horizontaal gestructureerd’. Iedere maand heeft een bepaald ritme: de eerste zondag is een Jeugddienst (JD) de tweede en vierde zijn Themadiensten (TD) de derde is een Gospeldienst (GD). Alleen de vijfde zondag heeft geen uitgesproken invulling.

Voor deze structuur werd gekozen vanwege de heldere indeling en de herkenbaarheid. Men weet ook zonder preekrooster welk karakter een bepaalde avonddienst heeft. Een TD volgt dus altijd op een ‘laagdrempelige’ en missionaire Jeugd- of Gospeldienst. Zodoende wisselen ‘gemakkelijkere Basic-geloof-diensten’ (JD, GD) en ‘geloof verdiepende-Themadiensten’ elkaar af. Het primaire doel van een TD is te voorzien in de behoefte voor de geestelijke groei van de gelovige en van de gemeente.

In de praktijk zal een TD vaak veel elementen van een traditionele ‘leerdienst’ bevatten. Een thema staat centraal waarbij soms ook meerdere zondagen aan de verschillende facetten van een onderwerp gewerkt wordt. Ook is het mogelijk een Bijbelboek op verschillende TD-zondagen uit te leggen. Het verschil met een leerdienst ligt voornamelijk in de ruimere methodische mogelijkheden en de visie op geestelijke groei die de keuze van onderwerpen beïnvloedt.

Jaaroverzicht Themadiensten 2018

DATUM THEMA
14 januari
ds. R. Koning
28 januari
ds. R. Kranen
11 febr.
ds. W. Gugler
Voorspellingen over Jezus’ lijden en sterven in het OT
Er zijn zeer veel profetische teksten in het Oude Testament die spreken over de komst en het werk van de Messias, de Gezalfde. Als christenen belijden wij dat Jezus deze Gezalfde is, de Christus. Opvallend veel voorspellingen gaan over het lijden en sterven van Jezus. In het kader van een avondmaalsviering, waar wij o.a. het sterven van onze Heer gedenken, is het gepast om stil te staan bij een aantal van deze teksten.Met avondmaal
25 febr.
ds. J. de Kok (Wilsum)
Vernieuwing van geest en denken.
In Efeziers 4:23 staat dat onze geest en ons denken voortdurend vernieuwd moeten worden. De Heilige Geest wil via onze geest ingang krijgen en zo ons denken verlichten en vernieuwen naar Gods bedoeling. In dat voortdurende proces van vernieuwing is onderricht en leren door te doen van blijvend belang. In deze dienst zullen we samen nadenken over de vraag hoe dat proces van vernieuwing in denken vorm gegeven kan worden in ons leven.
11 maart
ds. R. Koning
De kracht van het gebed
‘Nood leert bidden’ is een bekend gezegde. Onder moeilijke omstandigheden zijn we geneigd om meer van God te verwachten en meer op Hem te vertrouwen. In het kader van het 40dagenproject zal een medewerker van Open Doors een bijdrage leveren aan deze dienst. We mogen leren van ervaringen van de vervolgde kerk over de plaats van het gebed in hun leven. De centrale tekst voor de dienst is het verhaal over Paulus en Silas in de gevangenis te Filippi uit Handelingen 16.
25 maart
ds. J. de Kok (Wilsum)
Vergeving en verbittering
In de Hebreeënbrief worden wij gewaarschuwd dat bitterheid geen wortel mag schieten in ons leven. Wat gebeurt er als die bitterheid wortel schiet?
We willen nadenken over het belang van vergeving ontvangen en vergeving schenken. Vergeving ontvangen: dat willen we dan nog wel aannemen. Maar vergeving schenken, dat is veel lastiger. En moet je dan ook vergeven als een ander niet om vergeving vraagt? Moet je dan alles maar goedpraten?
8 april
ds. R. Koning
Vijftig dagen van vreugde
De 40dagentijd hebben we met Pasen afgesloten. De tijd van Pasen naar Pinksteren duurt 50 dagen. Vijftig dagen feest, maar ook vijftig van toeleven naar Pinksteren. In deze dienst staan we stil bij de betekenis van deze tijd binnen het kerkelijk jaar. Hoe gaan we hier mee om en wat betekent deze 50-dagentijd voor ons geestelijk leven? In de geschiedenis van het volk van Israël markeert deze periode de reis van de uittocht uit Egypte naar de berg Horeb waar de tien geboden worden geschonken. God legt daar zijn volk de leefregels in hun hart. Als christenen vieren wij met Pasen de bevrijding uit de slavernij van de dood en de zonde. Pinksteren is het feest van de vervulling van ons leven met de leiding en bezieling van de Heilige Geest. De parallellen geven veel stof tot bezinning, waar we in deze dienst dieper op in gaan.
22 april
ds. R. Kranen
De gelijkenis van een kerk zonder passie
Als je de gelijkenis van Jezus in Lucas 15 leest over een jongen die wegloopt van huis, dan is het heel moeilijk om daar een naam aan te geven? Waar gaat dit verhaal eigenlijk over? Dat hangt er maar vanaf vanuit welk perspectief je dit verhaal leest. In deze avonddienst identificeren we ons met de oudste broer. Ik heb de gelijkenis de titel gegeven: “De gelijkenis van een kerk zonder passie…” Maar misschien geeft u ‘m na deze overdenking daar een heel andere naam aan.
13 mei
ds. W. Gugler
Godheid van Christus: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God.
Geloven is veel meer dan een gevoel. Het gaat om het ‘kennen’ van Jezus Christus. De beslissende vraag hierbij is wie deze timmerman uit Nazareth werkelijk is. Een goed mens, een profeet, een engel, een goddelijk wezen, de Zoon van God? De meningen over Jezus zijn zeer divers. Vaak hoor je het verwijt dat de kerk Jezus tot een God verheven heeft, terwijl Jezus nooit gezegd heeft dat Hij de ‘Zoon van God’ is.
In deze themadienst willen wij nagaan hoe belangrijk de kwestie rondom de godheid van Jezus eigenlijk is. Het zal geen dogmatisch verhaal worden, maar een kennismaking met Bijbelse teksten die ons uitnodigen ons standpunt over Jezus te bepalen.
27 mei
ds. R. Koning
10 juni
J. Visser (Ermelo) 1/2
De nieuwe wildernis
Tijdens deze twee themadiensten lezen we twee van de vele wildernisverhalen in de Bijbel. De wildernis, de woestijn, is een onherbergzame plek. Tegelijk is het ook een plaats waar God zich op wonderlijke wijze laat zien. We kijken naar twee belangrijke verhalen uit het Eerste Testament. De geschiedenis van Hagar in Genesis 21,9-21 en de roeping van Mozes in Exodus 3,1-6. Beide verhalen laten zien dat God ons niet in de steek laat als wij dolen en dwalen door dit bestaan. Sterker nog: God kiest juist mensen die de weg een beetje kwijt zijn!
24 juni
J. Visser (Ermelo) 2/2
De nieuwe wildernis
Tijdens deze twee themadiensten lezen we twee van de vele wildernisverhalen in de Bijbel. De wildernis, de woestijn, is een onherbergzame plek. Tegelijk is het ook een plaats waar God zich op wonderlijke wijze laat zien. We kijken naar twee belangrijke verhalen uit het Eerste Testament. De geschiedenis van Hagar in Genesis 21,9-21 en de roeping van Mozes in Exodus 3,1-6. Beide verhalen laten zien dat God ons niet in de steek laat als wij dolen en dwalen door dit bestaan. Sterker nog: God kiest juist mensen die de weg een beetje kwijt zijn!
8 juli
ds. S. Ris (Rijssen)
Luisterend bidden.
22 juli
ds. Ab Haaima (1/2)
Wat is bidden? Mag je overal voor bidden? En als je niet krijgt wat je vraagt, heb je dan verkeerd gebeden? Zo hebben we meer vragen over bidden. “Heer, leer ons bidden”, vroeg eens een van zijn leerlingen aan Jezus (Lucas 11:1). Inderdaad, bidden moet je leren. Dat is het thema van deze dienst, waarin we Lucas 11: 1-13 en Matteüs 6: 7 en 8 lezen.
29 juli
ds. Ab Haaima (2/2)
Deze avond gaan we verder met het thema ‘bidden’, maar dan speciaal over het ‘Onze Vader’. Het wordt soms het volmaakte gebed genoemd. Wat staat er allemaal in dit gebed en wat zegt dit voor onze manier van bidden en de inhoud van onze gebeden?
12 augustus
ds. R. Koning
In onze gemeente zijn we de afgelopen jaren vertrouwd geraakt met het teken van de zalving met olie. Zo vindt er op verzoek ziekenzalving plaats. Een paar keer hebben gemeenteleden ook gevraagd om zalving na een ingrijpende herstelperiode in hun leven. In belijdenisdiensten is er gezalfd, maar ook gebeurt dit al enkele jaren aan het einde van een Alpha-weekend als sacramenteel teken van toewijding en overgave. In deze dienst willen we stilstaan bij de achtergrond en betekenis van het zalven met olie. We staan ook stil bij de ontwikkelingen en ervaringen binnen onze gemeente. Wilt u iets delen, vragen of inbrengen – neem dan contact met mij op.
26 augustus
ds. R. Koning
Met avondmaal

Vorig jaar hebben we voor het eerst een Avondmaalsdienst gevierd met bijna alleen maar liederen van Sela. Daar kwamen veel positieve reacties op. Dit jaar willen we dit opnieuw doen. Bekende en minder bekende liederen van Sela samen zingen, lezen en bidden. Zo zoeken we met elkaar Gods nabijheid en vieren we het sacrament van de genade, vreugde en verbondenheid. Heb je suggesties of wil je een bijdrage leveren (lied, gebed, …) mail dan naar dskoning@tekstplek.nl of bel mij.

9 september
ds. R. Kranen
Levend gemaakt!
Voor Paulus is de genade van God ten diepste dat wij – dode mensen! – levend zijn gemaakt. Paulus schrijft daar indringend over in de eerste verzen van Efeziers 2. Welke rol spelen wij eigenlijk in dit genadewerk?
23 september
ds. W. Gugler
Mondig geloven: Omgaan met dwalingen
Het geloof in Jezus Christus is veel meer dan een verzameling van geloofsuitspraken die men gelooft of handelingen die men wel of niet doet. Als het geloof levendig is, is zo’n geloof altijd kwetsbaar. Mondig geloven betekent dat men in de behoeftes voorziet van een volwassen ‘geloofsleven’. De zorg voor de gezondheid en kracht van je geloof betekent ook een verstandige omgang met schadelijke factoren. Om allerlei redenen is het in onze kerken niet meer gebruikelijk het woord ‘dwalingen’ te gebruiken. Vaak genoeg werden kerken (en gezinnen) verscheurd vanwege de zuivere leer die verdedigd moest worden tegen de invloed van een (vermeende) dwaling. De vraag rijst echter wel waar de grens ligt; waar moet je als kerk of als gelovige zeggen: “Dit is niet meer het evangelie van Christus. Dit is ongezond of zelfs gevaarlijk voor ons geloof.” Het zijn gevoelige vraagstukken – maar vanuit de liefde tot God en zijn evangelie willen wij bezig zijn met dit onderwerp.
14 & 28 oktober
ds. E.J. Westerman (Aalsmeer) 
De Messias leren :
1. Wie ‘Jezus!’ zegt, ontmoet ook meteen Israël!
2. Wie “Israël” zegt, krijgt meteen met Jezus te maken!
Ds. Edjan Westerman In twee leerdiensten willen we stilstaan bij bovenstaand thema.
De vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Als Israëls verkiezing en roeping deel uitmaken van het “DNA” van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken dan zo vaak een andere “genetische structuur” te hebben? Hoe kan het dat wij heel gemakkelijk over Jezus en het evangelie kunnen spreken terwijl we met grote hink-stap-sprongen over het Oude Testament heen springen? Hoe is dat zo gekomen? Waar heeft dat toe geleid door de eeuwen heen?
Gaat Israël met zijn verkiezing en beloften door de zijuitgang af, wanneer Jezus op Gods toneel verschijnt? Vindt er een rolwisseling plaats? Begint er een ander verhaal? Is de Messias daarin het ‘zwarte gat’ waarin de eeuwige verkiezing en roeping van Israël verdwijnen?
Sinds de Sjoa – de Holocaust – weten we waar een ont-Joodst christelijk lezen aan kan bijdragen. “Dat nooit meer!” … maar … :
Hoe ziet het verhaal van de Bijbel er dan uit als héél de Schrift meeklinkt en Gods trouw het centrum blijft? Wat betekent het feit dat Jezus de Koning der Joden genoemd wordt voor vandaag? Wat betekent dat ook voor ons zicht op en onze ontmoeting met het Joodse volk? En ook voor onze houding tegenover Israël, land en staat?
Uitgangspunt vanuit de Schrift vormen een paar bijzondere verzen in Jesaja 42 en 49 waar de Knecht des HEREN “verbond voor het volk” genoemd wordt, daarnaast zullen ook andere gedeelten uit de Bijbel zoals Romeinen 15:8-10 en verzen uit 2 Samuël 3 en 5 aan de orde komen.
28 oktober
ds. E.J. Westerman (Aalsmeer) 2/2
Verbinding tussen de Messias – Israel en het Lichaam van de Messias 2/2
11 november
ds. R. Kranen
De gelijkenis van het kruis
In deze themadienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren, vervolgen we de serie over de gelijkenis van de “verloren zoon” (Lucas 15). Keken we eerder door de ogen van de jongste zoon en zijn broer, vanavond bekijken we deze gelijkenis vanuit het perspectief van de vader. Kijkend naar de vader zien we … het kruis!
25 november
ds. R. Koning
Verdriet is een werkwoord
Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken en hoe doe je het dan? Hoe vind je een weg uit of door de pijn? Of is de vraag: Hoe vind je een voor jou begaanbare weg met de pijn en het gemis? Ze zeggen: ‘Je moet verdriet een plek leren geven’. Maar wat nu als je dat plekje niet kunt vinden of als al je plekjes al vol zijn? In deze dienst willen we hier samen over nadenken in het licht van de Bijbel.
9 december
ds. J. de Kok (Wilsum)
In deze dienst zullen we stilstaan bij Numeri 13:1 – 14:10 over het verslag van de 12 verspieders. Deze dienst is voorbereid met een Gemeente Groei Groep. Daar hebben we de vragen besproken: Wat zijn jouw reuzen? Wat spreekt je aan in dit gedeelte? Welke vragen roept het op? Wat is de boodschap van dit gedeelte voor ons vandaag? Waar moet je eigenlijk bij het beloofde land aan denken vandaag? En hoe kun je de lessen uit dit stuk vruchtbaar maken voor je leven vandaag? Het was een prachtige bespreking en we hopen op een mooie dienst samen waarin het voorgesprek terug zal komen in de preek.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen